Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 2319/QĐ-BKHCN ngày 12/8/2019, chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) là Tổ chức giám định thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng...
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật 3 là một tổ chức có uy tín...
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật 3 là một tổ chức có uy tín...