Giới thiệu

Trung tâm

Chức năng - nhiệm vụ

QUATEST 3 có chức năng cung cấp dịch vụ kỹ thuật thuộc các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và năng suất phục vụ các yêu cầu của quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật có liên quan theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Đào tạo, tư vấn năng suất chất lượng, ứng dụng công nghệ kỹ thuật mã số theo các tiêu chuẩn của GS1.

Đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn và kỹ thuật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Nghiên cứu, chế tạo và cung cấp các chuẩn đo lường, mẫu chuẩn và các phương tiện đo.

Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện đo lường, thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật. Tư vấn thiết lập, xây dựng phòng thí nghiệm.

Cung cấp thông tin, tài liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và quốc tế.

Kiểm tra, giám định kỹ thuật & chất lượng, vệ sinh, an toàn của sản phẩm, hàng hóa, vật liệu, cấu kiện công trình. Kiểm định máy, thiết bị và vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (Kiểm định kỹ thuật an toàn).

Thử nghiệm chất lượng và an toàn đối với vật liệu, sản phẩm, hàng hóa.

Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện và dụng cụ đo lường.

Chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Chứng nhận sản phẩm rau quả chè phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP). Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và môi trường phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Khảo sát, quan trắc, phân tích, đánh giá thực trạng và tác động môi trường.

Khảo sát, đánh giá các điều kiện kỹ thuật, thực trạng công nghệ, chuyển giao công nghệ.