Chứng nhận HT QL

Quay Lại

QUATEST 3 là tổ chức chứng nhận các hệ thống quản lý phù hợp với các tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Quốc tế (TCVN / ISO 9001 / ISO 14001 / HACCP / ISO 22000 và các tiêu chuẩn khác)

Hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý của QUATEST 3 được xây dựng và áp dụng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17021-1 “Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý”