Tin tức

22 Tháng Giêng 2018
TUYỂN DỤNG THỬ NGHIỆM VIÊN HOÁ PHÂN TÍCH
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật...
Chi tiết