Giới thiệu

Tin mới:
Các hoạt động
Hiện nay, QUATEST 3 có đội ngũ cán bộ kỹ thuật và chuyên viên tư vấn hoạt động tại:
  • 15 Phòng Thử nghiệm; 
  • 07 Phòng Đo lường; 
  • 6 Phòng Nghiệp vụ;
  • 01 Trung tâm Dịch vụ Thí nghiệm và Chất lượng;
  • 01 Phòng Nghiên cứu & Đảm bảo chất lượng;
  • 02 Phòng Dịch vụ hỗ trợ khách hàng Thí nghiệm và Nghiệp vụ;

Tải về: