Hiệu chuẩn, Kiểm định

Quay Lại
ĐO LƯỜNG HOÁ LÝ

 Khi có yêu cầu sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng điền vào PHIẾU YÊU CẦU & NHẬN HIỆU CHUẨN / KIỂM ĐỊNH 

Gửi đến: Phòng Dịch vụ khách hàng Thí nghiệm | Điện thoại: 0251-3836 212 | Email: tn-cskh@quatest3.com.vn


Năng lực kỹ thuật: 

 • Hiệu chuẩn và kiểm định các loại phương tiện đo độ ẩm, độ ẩm nhiệt độ không khí, tỉ trọng, độ nhớt, độ pH, độ dẫn điện, độ đục, bước sóng và độ hấp thu trong phạm vi UV-Vis...

Thiết bị chính

 • Nguồn chuẩn độ ẩm không khí
 • Thiết bị chuẩn điểm sương
 • Bộ tỷ trọng kế chuẩn
 • Bể điều nhiệt
 • Máy đo điện dẫn chuẩn
 • Máy đo pH chuẩn
 • Dung dịch pH chuẩn, điện dẫn chuẩn,
 • nhớt chuẩn
 • Bộ cu-vét chuẩn máy quang phổ UV- VIS
 • Máy quang phổ UV-VIS chuẩn

Tên chỉ tiêu

Quy trình hiệu chuẩn/kiểm định

Dụng cụ đo độ ẩm: Nhiệt ẩm kế, Máy đo độ ẩm lúa, gạo, Máy đo độ ẩm hạt (đậu, bắp, cà phê), Máy đo độ ẩm nguyên vật liệu rắn, Máy đo độ ẩm gỗ, Máy đo độ ẩm giấy, Cân sấy ẩm

Moisture Tester: Thermo-Hygrometer, Paddy Moisture Tester, Grain Moisture Tester, Moisture Tester, Wood Moisture Tester, Paper Moisture Tester, Moisture Balance

QTHC/KT3

Dụng cụ đo tốc độ gió

Wind Speed Meter

QTHC/KT3

Dụng cụ đo hàm lượng khí

Gas Analyser

SO2, CO, CO2, NO, NO2, H2S, CH4, NH3, O2

QTHC/KT3

Máy quang phổ: Máy quang phổ tử ngoại-khả kiến, Kính lọc hiệu chuẩn bước song, Kính lọc hiệu chuẩn độ hấp thu, truyền qua

Spectrophotometer: UV-VIS Spectrophotometer, Wavelength Calibration Kit, Absorption Calibration Filter

QTHC/KT3

Dụng cụ đo hóa lý khác: Máy đo pH, Máy đo độ dẫn điện, Máy đo độ đục, Máy đo oxy hòa tan, Dụng cụ đo khối lượng riêng (thủy tinh), Máy đo khối lượng riêng, Tỷ trọng kế, Cồn kế, Khúc xạ kế, Phân cực kế dùng để xác định hàm lượng đường, Nhớt kế mao quản, Máy đo độ nhớt, Cốc đo độ nhớt, Máy đo tổng chất rắn hòa tan TDS, Máy đo độ  mặn

Other Physicochemical Device: pH Meter, Conductivity Meter, Turbidity Meter, Dissolved Oxygene Meter, Glass Hydrometer, Mass Density Meter, Hydrometer, Alcoholmeter, Refractometer, Polarimetric saccharimeters, Capillary Viscometer, Rotational Viscometer, Viscosity Cup, Total Disoved Solid, Salinity Meter

QTHC/KT3