Dịch vụ

Tin mới:
Thông tin hướng dẫn xây dựng & áp dụng các HTQL, công cụ NSCL
Quay Lại

Trung tâm Năng suất Chất lượng cung cấp dịch vụ hướng dẫn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, các công cụ năng suất chất lượng:

- Các hệ thống quản lý như: OHSAS 18001, ISO/IEC 17025, 17020, ISO 17021, ISO 15189, VietGAP, GlobalGAP, ISO/TS 29001, ISO/TS 16949, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO 31000, …

- Các công cụ năng suất chất lượng như: 5S, Kaizen, Duy trì năng suất toàn diện (TPM), Quản lý tinh gọn (Lean), 6 sigma, Quản lý chất lượng toàn diện (TQM), hệ thống thẻ điểm cân bằng (BSC), Các chỉ số đo lường chính (KPIs),  bảy công cụ thống kê dùng kiểm soát chất lượng (SPC), bảy công cụ mới dùng trong quản lý, Đối sánh và thực hành tốt nhất (bench marking and Best practice), quản lý công việc hàng ngày, Kỹ thuật công nghiệp (IE), Chi phí chất lượng (COQ), nhận dạng và loại bỏ các lãng phí, …


QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ


QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CÁC CÔNG CỤ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG