MỨC PHÍ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Quay Lại
Tin mới:

TT

Phân loại mã

Phí cấp
VNĐ/mã

Phí duy trì
VNĐ/năm

1

Mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số (GCP-8)

1.000.000

1.500.000

2

Mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số (GCP-9)

1.000.000

800.000

3

Mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số (GCP-10)

1.000.000

500.000

4

Mã doanh nghiệp GS1 loại 12 số (GCP-12)

1.000.000

-

5

Mã địa điểm toàn cầu (GLN)

300.000

200.000

6

Mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số GTIN-8

300.000

200.000

Lưu ý:

Khi đăng ký sử dụng MSMV, doanh nghiệp phải đóng phí đăng ký và phí duy trì cho năm đăng ký. Trường hợp Doanh nghiệp đăng ký sử dụng MSMV sau ngày 30/6 thì mức phí duy trì nộp trong năm đăng ký bằng 50 % mức phí duy trì tương ứng với từng loại MSMV.

  • Phí dịch vụ tư vấn, hướng dẫn đăng ký: 500.000 đ/hồ sơ.