Thử nghiệm chất lượng & an toàn của sản phẩm, hàng hóa

Quay Lại
THỬ NGHIỆM HÀN - NDT

Phòng thử nghiệm Hàn – NDT – Trung tâm Kỹ thuật 3 được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA), VILAS 004

Sản phẩm và chỉ tiêu thử nghiệm

STT

Tên chỉ tiêu

Phương pháp thử

 

Mối hàn & kết cấu hàn

Kiểm tra khuyết tật bề mặt mối hàn như rỗ, xỉ, không ngấu, không thấu, cháy cạnh, nứt.., kiểm tra hình dạng, kích thước mối hàn bằng các phương pháp kiểm tra ngoại quan (VT), phương pháp kiểm tra bột từ (MT), phương pháp kiểm tra thẩm thấu chất lỏng (PT)

Kiểm tra khuyết tật bên trong mối hàn như rỗ, ngậm xỉ, không ngấu, không thấu, cháy cạnh, nứt, tách lớp… bằng phương pháp kiểm tra siêu âm (UT), phương pháp kiểm tra chụp ảnh phóng xạ (RT)

ASME, BS EN ISO, AS, TCVN, ASTM, AWS, JIS

  1.  

Quy trình hàn, thợ hàn

Kiểm tra, chứng nhận quy trình hàn: tư vấn về quy trình hàn, giám sát hàn mẫu thử quy trình hàn, đo đạc các thông số hàn mẫu thử, thử nghiệm mẫu thử quy trình hàn và chứng nhận quy trình hàn theo các tiêu chuẩn được thừa nhận rộng rãi.

Kiểm tra, chứng nhận tay nghề thợ hàn: tư vấn về kiểm tra tay nghề thợ hàn, giám sát hàn mẫu thử kiểm tra tay nghề thợ hàn, đo đạc các thông số hàn mẫu thử, thử nghiệm mẫu kiểm tra tay nghề thợ hàn và chứng nhận tay nghề thợ hàn theo các tiêu chuẩn được thừa nhận rộng rãi.

ASME, BS EN ISO, AS, TCVN, ASTM, AWS, JIS

  1.  

Vật liệu kim loại

Kiểm tra khuyết tật bề mặt vật liệu như rỗ, nứt, vết gấp khi cán .., bằng các phương pháp kiểm tra ngoại quan (VT), phương pháp kiểm tra bột từ (MT), phương pháp kiểm tra thẩm thấu chất lỏng (PT)

Kiểm tra khuyết tật bên trong bằng siêu âm (UT) như rỗ, xỉ, tách lớp…

Đo chiều dày bằng siêu âm (UTM): đo chiều dày vật liệu của thiết bị, kết cấu đang hoạt động… chỉ cần tiếp xúc từ một phía

ASTM, ASME, ISO.

  1.  

Lớp phủ:

Đo chiều dày lớp phủ bằng các phương pháp không phá huỷ như phương pháp từ, phương pháp dòng điện xoáy,

Thử độ bám dính của lớp phủ trên các sản phẩm, kết cấu theo các tiêu chuẩn được thừa nhận rộng rãi

ASTM, BS EN ISO, TCVN, ISO

  1.  

Sản phẩm, kết cấu chịu tải, chịu áp lực:

Thử tải trọng, thử áp suất, thử kín … để đánh giá khả năng làm việc / khả năng chịu tải của sản phẩm, kết cấu

ASTM, BS EN ISO, TCVN