Tin mới:
Thử nghiệm chất lượng & an toàn của sản phẩm, hàng hóa
Quay Lại
THỬ NGHIỆM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG (EE)

 

Trung tâm Kỹ thuật 3 được Bộ Công thương chỉ định là Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng phục vụ chứng nhận dán nhãn năng lượng  theo Quyết định số 154/QĐ-BCT ngày 14/01/2016

Phòng thử nghiệm Hiệu suất năng lượng – Trung tâm Kỹ thuật 3 được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA), VILAS 004

Sản phẩm và chỉ tiêu thử nghiệm

STT

Tên chỉ tiêu

Phương pháp thử

  1.  

Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh gia dụng: thử nghiệm năng lượng tiêu thụ, thử nhiệt độ bảo quản, thử độ kín không khí của cửa, thử nắp hoặc đệm kín, thử độ bền cơ của giá và bộ phận tương tự, thử ngưng tụ hơi nước, thử kết đông, thử làm nước đá

TCVN, ISO

  1.  

Tủ lạnh thương mại: thử nghiệm năng lượng tiêu thụ

TCVN, ISO

  1.  

Máy thu hình, thiết bị văn phòng: thử nghiệm hiệu suất năng lương - máy photocopy; hiệu suất năng lương - máy in; hiệu suất năng lượng - màn hình máy tính; hiệu suất năng lượng - máy thu hình

TCVN, IEC

  1.  

Máy điều hòa không khí không ống gió: thử nghiệm năng suất lạnh, thử nghiệm năng suất sưởi

TCVN, ISO