Tin mới:
Thử nghiệm chất lượng & an toàn của sản phẩm, hàng hóa
Quay Lại
THỬ NGHIỆM HOÁ

Trung tâm Kỹ thuật 3 được chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón theo Quyết định 58/QĐ-BVTV-KH ngày 05/01/2018 và 1326/QĐ-BVTV-KH ngày 25/5/2018 của Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.

Trung tâm Kỹ thuật 3 được chỉ định tổ chức thử nghiệm thuốc bảo vệ thực vật theo Quyết định số 1430/QĐ-BVTV ngày 05/8/2016 của Cục Bảo vệ Thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Trung tâm Kỹ thuật 3 được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định là tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng theo Quyết định 962/QĐ-TĐC ngày 08/6/2018

Phòng thử nghiệm Hóa – Trung tâm Kỹ thuật 3 được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA), VILAS 004

Sản phẩm và chỉ tiêu thử nghiệm

STT

Tên chỉ tiêu

Phương pháp thử

  1.  

Phân bón: Thử nghiệm tất cả phép thử theo yêu cầu của các thông tư 41/2014/TT - BNNPTNT và thông tư 29/2014/TT-BCT

TCVN, AOAC, QTTN/KT3 ...

  1.  

Thuốc bảo vệ thực vật: Thử nghiệm tất cả phép thử theo yêu cầu của thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT

TCVN, TCCS, Cipac ...

  1.  

Hóa chất hương liệu, thử phụ gia thực phẩm:

Các chỉ tiêu hóa lý: pH, thử tỷ trọng, thử chỉ số khúc xạ, thử góc quay cực

Các chỉ tiêu định tính, tạp chất: Định tính các anion, thử cation, thử nguyên tố; thử giới hạn tạp chất: Cl-, thử SO42-, thử tro, thử tro sulfate, thử ẩm, thử chất dễ oxi hóa, thử chất dễ than hóa, thử magnesium và muối kiềm, thử kiềm và kiềm thổ; thử nghiệm các kim loại nặng: Cu, Zn, Pb, As, Cd, Hg, kim loại năng quy ra chì...

Thử nghiệm hàm lượng chính của hóa chất

QCVN, TCVN, FCC, USP, DĐVN, AOAC

  1.  

Than: Thử nghiệm độ ẩm, độ tro, thử chất bốc, thử carbon cố định, thử nhiệt lượng, thử độ ẩm phân tích

  1.  
  1.  

Khoáng sản: Thử nghiệm thành phần hóa nguyên liệu sản xuất gốm sứ, thử gạch và gạch chịu lửa, thử các loại quặng sắt, apatit, sa khoáng, đá vôi, dolomit ...

ASTM, TCVN

  1.  

Kim loại

Vàng, trang sức và hợp kim vàng:

  • Thử nghiệm tuổi vàng bằng phương pháp XRF (không phá hủy mẫu)
  • Thử nghiệm hàm lượng vàng bằng phương pháp plama ghép cặp cảm ứng (phá hủy mẫu)

Thành phần hóa các loại kim loại: Cu, Pb, Zn, Sn, Al

TCVN, ISO, ASTM

  1.  

Mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân: thử nghiệm hàm lượng kim loại: Pb, As, Cd, Hg; thử nghiệm hợp chất parabens

ACM, TCVN, SMEWW, ISO…