Tin mới:
Thử nghiệm chất lượng & an toàn của sản phẩm, hàng hóa
Quay Lại
THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Kỹ thuật 3 được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 bởi Hiệp hội quốc gia các tổ chức phòng thí nghiệm của Úc (National Association of Testing Authorities, Australia – NATA) về thử nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. 

Trung tâm Kỹ thuật 3 được Bộ Tài nguyên Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quyết định số 982/QĐ-BTNMT ngày 23/04/2015.

Phòng thử nghiệm Môi trường – Trung tâm Kỹ thuật 3 được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA), VILAS 004

Sản phẩm và chỉ tiêu thử nghiệm

STT

Tên chỉ tiêu

Phương pháp thử

  1.  

Nước (nước sinh hoạt, nước uống, nước tinh khiết, nước khoáng, nước đổ bê tông, nước thải, nước dung trong nông nghiệp...)

Chỉ tiêu hóa lý: Độ trong Dienert, thử độ đục, thử mùi - vị, thử độ màu, thử độ PH, thử độ dẫn điện, thử độ cứng, thử độ kiềm, thử TSS, thử TS, thử TDS, thử VSS, thử DO, thử COD, thử BOD, thử các anion như clorua, bromua, sulfat, xianua…

Hàm lượng kim loại năng: thử nghiệm hàm lượng As, Sb, Se, Hg, Fe, Ca, Mg…

Các chất độc hại, tồn dư dung môi hữu cơ: thử nghiệm dầu mỡ động thực vật, thử dầu khoáng, thử dầu mỡ khoáng, thử phthalate, thử benzen, toluen, xylen, thử epiclohydrin, vinylchloride, dibromoaxetonitril, tricloroaxetonitril, dicloroaxetonitril, cloral hydrat, PAH, PCB…

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: thử nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ, nhóm lân hữu cơ, nhóm cúc tổng hợp, nhóm carbamat, nhóm triazole, nhóm dithiocarbamat…

Hoạt độ phóng xạ : tổng anpha và beta

TCVN, SMEWW, US EPA, HACH, AOAC, QTTN/KT3, ISO

  1.  

Chất thải công nghiệp (bùn thải, thử đất…)

Thử nghiệm các chỉ tiêu đánh giá chất thải nguy hại: theo yêu cầu của QCVN 07 (ngưỡng chất thải nguy hại).

EPA, SMEWW, ASTM, TCVN

  1.  

Vật liệu dệt may (vải, da, keo…): thử nghiệm hàm lượng Azoamine thơm; thử nghiệm hàm lượng Formaldeyde; thử nghiệm các chất độc hại; thử các chỉ tiêu theo yêu cầu của Adidas Group - Policies and Standards.

TCVN, ISO, EN

  1.  

Vật liệu xây dựng (ván xây dựng các loại): thử nghiệm hàm lượng Formaldeyde.

TCVN, EN, JIS

  1.  

Nông sản (Rau, quả, trái cây…)

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: thử nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ, nhóm lân hữu cơ, nhóm cúc tổng hợp, nhóm Carbamat, nhóm Triazole, nhóm Dithiocarbamat…

AOAC, QTKT3

  1.  

Sản phẩm điện, điện tử, vật liệu…: thử nghiệm chất nguy hại theo yêu cầu của qui định về hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử  của Châu Âu (RoHS); thử nghiệm chất nguy hại theo yêu cầu của quy định về hóa chất và sử dụng an toàn hóa chất của Châu Âu (REACH); thử nghiệm chất nguy hại theo yêu cầu của quy định về an toàn của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC): thử chì, Phthalates.

IEC, EPA, SMEWW, CPSC