Tin mới:
Thử nghiệm chất lượng & an toàn của sản phẩm, hàng hóa
Quay Lại
THỬ NGHIỆM TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC)

Trung tâm Kỹ thuật 3 được Bộ Thông tin Truyền thông chỉ định là tổ chức thử nghiệm tương thích điện từ cho các sản phẩm thông tin truyền thông theo Quyết định số 211/QĐ-BTTTT

Trung tâm Kỹ thuật 3 được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định là tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành cho mảng tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự theo Quyết định số 701/QĐ-TĐC ngày 07/5/2018.

Phòng thử nghiệm Tương thích điện từ – Trung tâm Kỹ thuật 3 được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA), VILAS 004

Sản phẩm và chỉ tiêu thử nghiệm

STT

Tên chỉ tiêu

Phương pháp thử

  1.  

Thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và thiết bị tương tự: thử nghiệm nhiễu dẫn tại đầu nối điện lưới/ tải/ bổ sung, thử nhiễu không liên tục, thử công suất nhiễu, thử nhiễu bức xạ, thử miễn nhiễm phóng tĩnh điện, thử miễn nhiễm trường điện từ bức xạ, thử miễn nhiễm bứu/ quá độ nhanh về điện, thử miễn nhiễm với sự đột biến, thử miễn nhiễm với nhiễu dẫn, thử miễn nhiễm sụt điện áp, thử gián đoạn ngắn hạn và thay đổi điện áp

CISPR, TCVN, IEC

 

  1.  

Thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự: thử nghiệm nhiễu dẫn tại đầu nối điện lưới/ tải/ điều khiển, thử dòng điện cảm ứng từ, thử nhiễu điện từ bức xạ, thử miễn nhiễm phóng tĩnh điện, thử miễn nhiễm trường điện từ bức xạ, thử miễn nhiễm bứu/ quá độ nhanh về điện, thử miễn nhiễm với sự đột biến, thử miễn nhiễm với nhiễu dẫn, thử miễn nhiễm sụt điện áp, thử gián đoạn ngắn hạn và thay đổi điện áp

CISPR, TCVN, IEC

  1.  

Thiết bị công nghệ thông tin: thử nghiệm nhiễu dẫn tại cổng điện lưới, thử nhiễu dẫn tại cổng viễn thông, thử nhiễu bức xạ, thử miễn nhiễm phóng tĩnh điện, thử miễn nhiễm trường điện từ bức xạ, thử miễn nhiễm bứu/ quá độ nhanh về điện, thử miễn nhiễm với sự đột biến, thử miễn nhiễm với nhiễu dẫn, thử miễn nhiễm từ trường tần số nguồn, thử miễn nhiễm sụt điện áp, thử gián đoạn ngắn hạn và thay đổi điện áp, thử miễn nhiễm với sóng dao động

CISPR, TCVN, IEC

  1.  

Thiết bị thông tin vô tuyến điện: thử nghiệm phát xạ từ cổng vào/ra nguồn AC, thử phát xạ từ cổng vào/ra nguồn DC, thử phát xạ từ cổng vỏ của thiết bị phụ trợ độc lập, thử miễn nhiễm của cổng anten và cổng vỏ của thiết bị vô tuyến anten liền, thử miễn nhiễm của cổng anten của thiết bị vô tuyến anten rời, thử miễn nhiễm cổng vỏ của thiết bị thông tin vô tuyến anten rời và các loại thiết bị phụ trợ, thử miễn nhiễm của cổng vào/ra nguồn ac, thử miễn nhiễm của cổng vào/ra tín hiệu/điều khiển, thử miễn nhiễm của cổng viễn thông, thử phát xạ dòng hài (cổng vào nguồn điện lưới AC), thử nhấp nháy và biến động điện áp (cổng đầu vào nguồn điện lưới AC)

QCVN, TCVN, IEC

 

  1.  

Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp: thử nghiệm điện áp nhiễu tại đầu nối nguồn, thử điện áp nhiễu tại đầu nối anten, thử tín hiệu mong muốn và điện áp nhiễu tại đầu ra RF của thiết bị có sẵn hoặc lắp bổ sung bộ điều chế tín hiệu hình RF, thử công suất nhiễu, thử nhiễu bức xạ, thử công suất bức xạ

TCVN, CISPR

  1.  

Thiết bị thông tin hàng hải: thử nghiệm miễn nhiễm với nhiễu dẫn, thử miễn nhiễm trường điện từ bức xạ, thử miễn nhiễm bứu/ quá độ nhanh về điện, thử miễn nhiễm với sự đột biến, thử miễn nhiễm sụt điện áp, thử gián đoạn ngắn hạn và thay đổi điện áp, thử miễn nhiễm phóng tĩnh điện, thử nhiễu dẫn, thử nhiễu bức xạ

  1.  
  1.  

Công tơ điện: thử nghiệm miễn nhiễm phóng tĩnh điện, thử miễn nhiễm trường điện từ bức xạ, thử miễn nhiễm bứu/ quá độ nhanh về điện, thử miễn nhiễm với nhiễu dẫn, thử miễn nhiễm với sự đột biến, thử miễn nhiễm sóng dao động giảm, thử nhiễu tần số rađiô

IEC

  1.  

Bộ chỉ thị cột bơm nhiên liệu: thử nghiệm thay đổi điện áp nguồn, thử giảm nguồn trong thời gian ngắn, thử nổ điện, thử phóng tĩnh điện, thử cảm ứng điện từ

ĐLVN, IEC

  1.  

Máy điện quay

IEC, CISPR