Chứng nhận SP, HH xuất nhập khẩu

Quay Lại
DANH MỤC CÁC SP, HH VLXD ĐƯỢC CẤP GIẤY CNHQ

 

Năm

Quý

 Số liệu tính từ

Số hồ sơ

Danh mục

2018

1

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018

94

Nhấp vào đây

2

Từ ngày 01/04/2018 đến ngày 25/6/2018

39

Nhấp vào đây

3

Từ ngày 26/6/2018 đến ngày 30/9/2018

58

Nhấp vào đây

4