Giới thiệu

Trung tâm

QUATEST 3 được chỉ định là Tổ chức Kiểm tra Nhà nước, Chứng nhận Hợp quy, Kiểm định, Giám định và Thử nghiệm bởi các Bộ ngành: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Giao thông - Vận tải

QUATEST 3 có đội ngũ gần 700 cán bộ kỹ thuật và chuyên viên tư vấn với cơ cấu tổ chức gồm: 14 Phòng Thử nghiệm, 07 Phòng Đo lường, 08 Phòng Nghiệp vụ (giám định, thẩm định, đánh giá, chứng nhận chất lượng và an toàn sản phẩm - dịch vụ, công trình theo lĩnh vực chuyên ngành; chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng); 02 Trung tâm trực thuộc (Trung tâm Năng suất Chất lượng; Trung tâm Dịch vụ thí nghiệm) và Chi nhánh Miền Trung tại Thành phố Quảng Ngãi.

QUATEST 3 áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 cho hoạt động điều hành, hoạt động tư vấn đào tạo và Trang thiết bị thí nghiêm, lĩnh vực thí nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, lĩnh vực giám định được công nhận phù hợp với ISO/IEC 17020, lĩnh vực chứng nhận sản phẩm được công nhận phù hợp với ISO/IEC 17065 và lĩnh vực cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo theo ISO/IEC 17043.