20 Tháng Sáu 2022
Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức năm 2022
Căn cứ Biên bản thông qua kết quả kiểm tra, sát hạch ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch viên chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 năm 2022.
Chi tiết
03 Tháng Ba 2022
TUYỂN DỤNG HIỆU CHUẨN VIÊN 1 (ĐO LƯỜNG HÓA LÝ)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật 3 là một tổ chức có uy tín...
Chi tiết
24 Tháng Hai 2022
TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN GIÁM ĐỊNH
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật 3 là một tổ chức có uy tín...
Chi tiết
10 Tháng Hai 2022
TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỊNH VIÊN TẬP SỰ (Điện - Điện tử - Viễn thông)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật 3 là một tổ chức có uy tín...
Chi tiết