Đào tạo & cung cấp giải pháp

Quay Lại

Trung tâm Năng suất Chất lượng là đơn vị trực thuộc QUATEST 3 chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ thuật, hệ thống và công cụ quản lý cùng các giải pháp nâng cao năng suất - chất lượng sản phẩm và dịch vụ. 

Năng lực và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm cung cấp dịch vụ đào tạo và cung cấp giải pháp năng suất chất lượng cùng với đội ngũ giảng viên, chuyên gia cộng tác viên nhiều năm kinh nghiệm được đào tạo bài bản trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
Dịch vụ đào tạo và cung cấp giải pháp của Trung tâm Năng suất có những đặc trưng sau:

  • Kỹ thuật đào tạo, hướng dẫn nhất quán, chuyên nghiệp và luôn được cập nhật.
  • Chương trình đào tạo, hướng dẫn được thiết kế riêng theo đặc thù từng khách hàng.
  • Giảng viên, chuyên gia hướng dẫn có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp lĩnh vực đào tạo, hướng dẫn.
  • Đào tạo áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất - chất lượng linh hoạt, có hiệu quả và có hướng tích hợp với các hệ thống quản lý khác sẵn có của tổ chức, doanh nghiệp.
  • Đào tạo và hướng dẫn gắn liền với thực hành, trên cơ sở giải quyết các tình huống thực tế giúp học viên nâng cao khả năng áp dụng vào thực tiễn.

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)


HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG CÁC HTQL, CÔNG CỤ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG


QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG