Thử nghiệm

Quay Lại
THỬ NGHIỆM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG (EE)
24 Tháng Mười Một 2016

Khi có yêu cầu thử nghiệm Hiệu suất năng lượng, Quý khách vui lòng điền vào PHIẾU YÊU CẦU & NHẬN THỬ NGHIỆM 

Gửi đến: Phòng Dịch vụ khách hàng Thí nghiệm | Điện thoại: 061-3836 212 | Email: tn-cskh@quatest3.com.vn


Trung tâm Kỹ thuật 3 được Bộ Công thương chỉ định là Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho sản phẩm tủ lạnh gia dụng theo Quyết định số 5049/QĐ-BCT ngày 05/06/2014

Trung tâm Kỹ thuật 3 được Bộ Công thương chỉ định là Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho sản phẩm tủ lạnh thương mại, thử máy thu hình và thiết bị văn phòng theo Quyết định số 5276/QĐ-BCT ngày 29/05/2015

Phòng thử nghiệm Hiệu suất năng lượng – Trung tâm Kỹ thuật 3 được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA), VILAS 004

Sản phẩm và chỉ tiêu thử nghiệm

STT

Tên chỉ tiêu

Phương pháp thử

  1.  

Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh gia dụng: thử nghiệm năng lượng tiêu thụ, thử nhiệt độ bảo quản, thử độ kín không khí của cửa, thử nắp hoặc đệm kín, thử độ bền cơ của giá và bộ phận tương tự, thử ngưng tụ hơi nước, thử kết đông, thử làm nước đá

TCVN, ISO

  1.  

Tủ lạnh thương mại: thử nghiệm năng lượng tiêu thụ

TCVN, ISO

  1.  

Máy thu hình, thiết bị văn phòng: thử nghiệm hiệu suất năng lương - máy photocopy; hiệu suất năng lương - máy in; hiệu suất năng lượng - màn hình máy tính; hiệu suất năng lượng - máy thu hình

TCVN, IEC

  1.  

Máy điều hòa không khí không ống gió: thử nghiệm năng suất lạnh, thử nghiệm năng suất sưởi

TCVN, ISO