Tin tức

Tin mới:
Đấu thầu
18 Tháng Mười Hai 2019
TRUNG TÂM KỸ THUẬT 3 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Trung tâm Kỹ thuật 3) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá có năng lực để thanh lý các tài sản của Trung tâm.
Chi tiết
06 Tháng Sáu 2019
Trung tâm Kỹ thuật 3 mời Đấu Thầu rộng rãi
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Trung tâm Kỹ thuật 3) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu đối với 3 Gói thầu như sau: Cung cấp cột ái lực miễn dịch; Cung cấp các loại hóa chất...
Chi tiết
01 Tháng Mười Một 2018
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CHO GÓI THẦU: DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN PHỤC VỤ CÔNG TÁC
Trung tâm Kỹ thuật 3 thông báo Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Dịch vụ vận chuyển phục vụ công tác"
Chi tiết
02 Tháng Mười 2018
THƯ MỜI THAM GIA GÓI THẦU: DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN BẰNG XE TẢI, XE TẢI CẨU
Xin mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia gói thầu về "Dịch vụ vận chuyển bằng xe tải, e tải cẩu" do Trung tâm Kỹ thuật 3 tổ chức.
Chi tiết
02 Tháng Mười 2018
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CHO GÓI THẦU: CUNG CẤP TEM HOLOGRAM 3DF
Trung tâm Kỹ thuật 3 thông báo Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp tem Hologram 3DF"
Chi tiết
06 Tháng Chín 2018
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2018
Trung tâm Kỹ thuật 3 thông báo Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2018"
Chi tiết
07 Tháng Tám 2018
Thư mời tham gia gói thầu: Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2018
Xin mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia gói thầu về Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2018 do Trung tâm Kỹ thuật 3 tổ chức.
Chi tiết
07 Tháng Tám 2018
Thư mời tham gia gói thầu: Cung cấp tem Hologram 3DF
Xin mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia gói thầu về Cung cấp tem Hologram 3DF do Trung tâm Kỹ thuật 3 tổ chức.
Chi tiết
11 Tháng Bảy 2024
Công khai Dự toán NSNN và tình hình thực hiện dự toán NSNN 6TĐN 2024
Căn cứ Quyết định số 684/QĐ-TĐC ngày 22/04/2019 của Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3; Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết...
Chi tiết
26 Tháng Tư 2024
Công khai Dự toán NSNN năm 2024 và tình hình thực hiện dự toán NSNN 3 tháng đầu năm 2024
Căn cứ Quyết định số 684/QĐ-TĐC ngày 22/04/2019 của Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3; Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết...
Chi tiết
12 Tháng Giêng 2024
Công khai Dự toán NSNN và tình hình thực hiện dự toán NSNN 12 tháng 2023
Căn cứ Quyết định số 684/QĐ-TĐC ngày 22/04/2019 của Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết...
Chi tiết
09 Tháng Mười 2023
Công khai Dự toán NSNN năm 2023 và tình hình thực hiện dự toán NSNN 09 tháng đầu năm 2023
Căn cứ Quyết định số 0684/QĐ-TĐC ngày 22/04/2019 của Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi...
Chi tiết
18 Tháng Bảy 2023
Công khai Dự toán NSNN năm 2023 và tình hình thực hiện dự toán NSNN 06 tháng đầu năm 2023
Căn cứ Quyết định số 0684/QĐ-TĐC ngày 22/04/2019 của Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi...
Chi tiết
18 Tháng Tư 2023
Công khai Dự toán NSNN và tình hình thực hiện dự toán NSNN 03 tháng đầu năm 2023
Căn cứ Quyết định số 08/2019//QĐ-TTg ngày 15/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa Học và Công nghệ. Căn cứ Quyết định số 0684/QĐ-TĐC...
Chi tiết
10 Tháng Giêng 2023
Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 12 tháng năm 2022
Căn cứ Quyết định số 08/2019//QĐ-TTg ngày 15/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa Học và Công nghệ. Căn cứ Quyết định số 0684/QĐ-TĐC...
Chi tiết
10 Tháng Mười 2022
Công khai Dự toán NSNN 9 tháng đầu năm 2022 và công khai quyết toán NSNN năm 2021
Căn cứ Quyết định số 08/2019//QĐ-TTg ngày 15/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa Học và Công nghệ. Căn cứ Quyết định số 0684/QĐ-TĐC...
Chi tiết
08 Tháng Bảy 2022
Công khai Dự toán NSNN 2022 và đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2022
Căn cứ Quyết định số 0684/QĐ-TĐC ngày 22/04/2019 của Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi...
Chi tiết
14 Tháng Tư 2022
Công khai Dự toán NSNN 2022 và đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN của Quý I năm 2022
Căn cứ Quyết định số 0684/QĐ-TĐC ngày 22/04/2019 của Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết...
Chi tiết
14 Tháng Giêng 2022
Công khai Dự toán NSNN 2021 và quyết toán NSNN năm 2020
Căn cứ Quyết định số 0684/QĐ-TĐC ngày 22/04/2019 của Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết...
Chi tiết
04 Tháng Mười 2021
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NSNN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Căn cứ Quyết định số 0684/QĐ-TĐC ngày 22/04/2019 của Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết...
Chi tiết