Các khóa học sắp tổ chức

Quay Lại
A. LĨNH VỰC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Mã lớp

Nội dung khóa đào tạo

Số ngày Tháng 6/2017

Tháng 7/2017

Tháng 8/2017

CL02

Xây dựng & áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

3 07 - 09 

05 - 07

09 - 11

 CL 02.1 

Kỹ năng triển khai, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

2 -

13 - 14

-

CL03

Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 90012015

3 21 - 23

19 - 21

23 - 25

 CL 03.1 Đánh giá rủi ro trong Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 90012015 2 - 24 - 25 -
 CL 05.1 5 công cụ hỗ trợ Hệ thống quản lý chất lượng ISO/TS 16949:2009 gồm: MSA, SPC, APQP, PAPP & FMEA |Mới *** 5   - 14 - 18

CL07

Xây dựng & áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015

3 -

12 - 14

-

 CL08 Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý Môi trường theo ISO 14001:2015 3 07 - 09 - 16 - 18

CL09

Xây dựng & áp dụng hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp theo tiêu huẩn OHSAS 18001:2007

3  

05 - 07

-

CL11

Xây dựng & áp dụng Hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm theo TCVN ISO/IEC 17025:2007

3 12 - 14

17  - 19 

07 - 09

CL12

Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm theo TCVN ISO/IEC 17025:2007

3 26 - 28 

24 - 26

28 - 30

CL13

Xây dựng & áp dụng Hệ thống thực hành sản xuất tốt và kiểm soát các mối nguy ATTP(GMP & HACCP)

3 -

26 - 28

-

CL15

Xây dựng & áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh Thực phẩm theo ISO 22000:2005

3 14 - 16

21 - 23

CL29

Xây dựng hệ thống quản trị Rủi ro trong Doanh nghiệp theo TCVN ISO 31000:2011

3  

 

28 - 30

CL36

Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng cho Phòng thí nghiệm Y tế theo TCVN ISO 15189:2014

3 28 - 30

 

21 - 23

 CL37 Xây dựng & áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho hoạt động của các loại hình tổ chức tiến hành giám định theo TCVN ISO 17020:2012 3     02 - 04

CL27

Xây dựng & áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho hoạt động của các loại hình tổ chức tiến hành giám định theo TCVN ISO 17020:2012

3 12 - 14

 

 

B. LĨNH VỰC CÔNG CỤ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Mã lớp

Nội dung khóa đào tạo

Số ngày  Tháng 6/ 2017

    Tháng 7/2017   

Tháng 8/2017

NS01

Lý thuyết & Thực hành 5S – Quản lý trực quan (Visual management)

2 -

03 - 04

-

NS03

Các công cụ thống kê dùng kiểm soát & cải tiến chất lượng (7 công cụ thống kê)

28 - 30

10 - 12

21 - 23

 NS05 Hoạch định và quản lý theo mục tiêu (MBO) 2 - - 03 - 04

NS08

7 Công cụ mới dùng trong quản lý

2 05 -06 

-

21 - 22

NS09

Kỹ năng quản lý của Quản đốc & Tổ trưởng

3 05 - 07

19 - 21

 

NS11

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

2 - 03 - 04

-

 NS15 Các chỉ số hoạt động chính (KPI) 2 - 27 - 28 -
 NS16 Quản lý kho bãi (logistic management) 3 21 - 23 - -
 NS18 Sản xuất Tinh gọn (Lean Manufacturing) 3 - - 01 - 04

NS23

Đảm bảo và cải tiến hệ thống chất lượng (QA/QC)

4 -

 

14 - 17

C. LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG VÀ NGHIỆP VỤ

Mã lớp

Nội dung khóa đào tạo

Số ngày  Tháng 6/2017 

Tháng 7/2017    

Tháng 8/2017

KT01

Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn các dụng cụ đo nhiệt độ

4  

24 - 27

 

KT01-1

Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn  nhiệt ẩm kế (dành cho đối tượng đã có chứng chỉ lớp KT 01)

2  

 

11 - 12

KT02

Kỹ thuật đo áp suất - Hướng dẫn hiệu chuẩn các dụng cụ đo áp suất

4  

25 - 28

-

 KT03 Quản lý và kỹ thuật kiểm tra hàng đóng gói sẵn – Phương pháp xác định và Điều kiện sử dụng dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn (Thông tư 21/2014 và - ĐLVN 326:2015) 3 13 - 16    

KT04

Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn các dụng cụ đo điện thông dụng

4  

 

16 - 19

 KT05 Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật  4 20 - 23    

KT06

Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra hiệu chuẩn phương tiện đo thể tích thí nghiệm (Pipet pit tong - Pipét tự động, dụng cụ thể tích bằng thủy tinh) (khóa mới)

3  

12 - 14

-

 KT07 Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn dụng cụ đo độ dài 4 27 - 30 18 - 21  

KT08

Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn các phương tiện đo lực: lực kế, cảm biến lực, máy thử độ bền kéo nén….

3  

29 - 31

 

KT09

Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn nội bộ dụng cụ đo lường phòng thí nghiệm

4  

04 - 07

-

KĐ02

Kiểm định viên cân thông dụng cân bàn điện tử, cân đồng hồ lò xo (cân cấp III & IIII)

5  

 

15 - 19

KT10

Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn, sửa chữa nhỏ cân bàn điện tử, cân đồng hồ lò xo (cân cấp III & cân cấp IIII)

4  

-

16 - 19

KT11

Kiến thức cơ bản về đo lường, hiệu chuẩnkiểm định các  phương tiện đo

3  

 

03 - 05

 KD05  Kiểm định viên áp kếhuyết áp kế 5   24 - 28  
 NV01 Hệ thống mã số mã vạch GS1 và các ứng dụng (khóa mới) 2 01 - 02    
 NV02 Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm 3 06 - 08    

NV03

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử nghiệm (Phê duyệt phương pháp thử) (trừ vi sinh)

3  

 

08 - 10

 NV04

Tính toán độ không đảm bảo đo trong Hiệu chuẩn các thiết bị đo lường

2 19 - 20    

NV05

Tính toán độ không đảm bảo đo cho kết quả thử nghiệm (trừ vi sinh)

3  

26 - 28

 

 TN02 Kỹ thuật phân tích Vi sinh trong Nước 05 - 09     

D. LĨNH VỰC THỬ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH

Mã lớp

Nội dung khóa đào tạo

Số ngày Tháng 6/ 2017

Tháng 7/2017     

Tháng 8/2017

TN02

Kỹ thuật phân tích Vi sinh trong Nước

4  

 

15 - 18

TN12

Kỹ thuật phân tích nước uống và nước sinh hoạt.

4  

 

16 - 19