Tin tức

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CHO GÓI THẦU: DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN PHỤC VỤ CÔNG TÁC
Trung tâm Kỹ thuật 3 thông báo Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Dịch vụ vận chuyển phục vụ công tác"
Chi tiết
Công bố công khai tài chính tình hình thực hiện Dự toán NSNN 9 tháng đầu năm 2018
Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 12/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn...
Chi tiết
THƯ MỜI THAM GIA GÓI THẦU: DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN BẰNG XE TẢI, XE TẢI CẨU
Xin mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia gói thầu về "Dịch vụ vận chuyển bằng xe tải, e tải cẩu" do Trung tâm Kỹ thuật 3 tổ chức.
Chi tiết
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CHO GÓI THẦU: CUNG CẤP TEM HOLOGRAM 3DF
Trung tâm Kỹ thuật 3 thông báo Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp tem Hologram 3DF"
Chi tiết
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2018
Trung tâm Kỹ thuật 3 thông báo Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2018"
Chi tiết
Thư mời tham gia gói thầu: Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2018
Xin mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia gói thầu về Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2018 do Trung tâm Kỹ thuật 3 tổ chức.
Chi tiết
Thư mời tham gia gói thầu: Cung cấp tem Hologram 3DF
Xin mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia gói thầu về Cung cấp tem Hologram 3DF do Trung tâm Kỹ thuật 3 tổ chức.
Chi tiết
Tình hình thực hiện dự toán Q1/2018
Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 12/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn...
Chi tiết
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017
Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 12/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn...
Chi tiết