Câu hỏi thường gặp về Đo Lường

 • QUATEST 3 có thực hiện Kiểm định/Hiệu chuẩn tại hiện trường?

  Hiện tại nhà nước có quy định phí và lệ phí kiểm định đối với các thiết bị nằm trong danh mục bắt buộc phải kiểm định. Bạn có thể xem chi tiết ở Thông tư số 83/2002/TT-BTC do Bộ tài chính phát hành. Còn giá hiệu chuẩn trang thiết bị là do thoả thuận với khách hàng.

 • Nơi nhận kết quả Kiểm định/Hiệu chuẩn?

  Hiện tại nhà nước có quy định phí và lệ phí kiểm định đối với các thiết bị nằm trong danh mục bắt buộc phải kiểm định. Bạn có thể xem chi tiết ở Thông tư số 83/2002/TT-BTC do Bộ tài chính phát hành. Còn giá hiệu chuẩn trang thiết bị là do thoả thuận với khách hàng.

 • Chi phí của việc Kiểm định/Hiệu chuẩn phương tiện đo?

 • Lợi ích của việc Kiểm định/Hiệu chuẩn phương tiện đo?

  Hiện tại nhà nước có quy định phí và lệ phí kiểm định đối với các thiết bị nằm trong danh mục bắt buộc phải kiểm định. Bạn có thể xem chi tiết ở Thông tư số 83/2002/TT-BTC do Bộ tài chính phát hành. Còn giá hiệu chuẩn trang thiết bị là do thoả thuận với khách hàng.

 • Phương pháp Kiểm định/Hiệu chuẩn phương tiện đo?

  Hiện tại nhà nước có quy định phí và lệ phí kiểm định đối với các thiết bị nằm trong danh mục bắt buộc phải kiểm định. Bạn có thể xem chi tiết ở Thông tư số 83/2002/TT-BTC do Bộ tài chính phát hành. Còn giá hiệu chuẩn trang thiết bị là do thoả thuận với khách hàng.

 • Xin Trung tâm Kỹ thuật 3 cho biết chu kỳ Kiểm định/ Hiệu chuẩn là bao lâu?

  Hiện tại nhà nước có quy định phí và lệ phí kiểm định đối với các thiết bị nằm trong danh mục bắt buộc phải kiểm định. Bạn có thể xem chi tiết ở Thông tư số 83/2002/TT-BTC do Bộ tài chính phát hành. Còn giá hiệu chuẩn trang thiết bị là do thoả thuận với khách hàng.

 • Giấy chứng nhận Kiểm định/Hiệu chuẩn do Quatest 3 cấp có được công nhận ở nước ngoài không? nếu có là những nước nào?

  Hiện tại nhà nước có quy định phí và lệ phí kiểm định đối với các thiết bị nằm trong danh mục bắt buộc phải kiểm định. Bạn có thể xem chi tiết ở Thông tư số 83/2002/TT-BTC do Bộ tài chính phát hành. Còn giá hiệu chuẩn trang thiết bị là do thoả thuận với khách hàng.

 • Trung tâm Kỹ thuật 3 có các chi nhánh ở các tỉnh khác không? nếu có thì Trung tâm có nhận mẫu tại chi nhánh đó không?

  Hiện tại nhà nước có quy định phí và lệ phí kiểm định đối với các thiết bị nằm trong danh mục bắt buộc phải kiểm định. Bạn có thể xem chi tiết ở Thông tư số 83/2002/TT-BTC do Bộ tài chính phát hành. Còn giá hiệu chuẩn trang thiết bị là do thoả thuận với khách hàng.

 • Các đơn vị đo lường cơ bản theo hệ SI?

  Hiện tại nhà nước có quy định phí và lệ phí kiểm định đối với các thiết bị nằm trong danh mục bắt buộc phải kiểm định. Bạn có thể xem chi tiết ở Thông tư số 83/2002/TT-BTC do Bộ tài chính phát hành. Còn giá hiệu chuẩn trang thiết bị là do thoả thuận với khách hàng.

 • Giá hiệu chuẩn, kiểm định được quy định như thế nào?

  Hiện tại nhà nước có quy định phí và lệ phí kiểm định đối với các thiết bị nằm trong danh mục bắt buộc phải kiểm định. Bạn có thể xem chi tiết ở Thông tư số 83/2002/TT-BTC do Bộ tài chính phát hành. Còn giá hiệu chuẩn trang thiết bị là do thoả thuận với khách hàng.

 • Các phương tiện đo nào thì áp dụng hình thức kiểm định, các phương tiện đo nào thì áp dụng hình thức hiệu chuẩn?

  Hiện tại nhà nước có quy định phí và lệ phí kiểm định đối với các thiết bị nằm trong danh mục bắt buộc phải kiểm định. Bạn có thể xem chi tiết ở Thông tư số 83/2002/TT-BTC do Bộ tài chính phát hành. Còn giá hiệu chuẩn trang thiết bị là do thoả thuận với khách hàng.

 • Xin cho biết sự khác nhau giữa "kiểm định" và "hiệu chuẩn"?

  Hiện tại nhà nước có quy định phí và lệ phí kiểm định đối với các thiết bị nằm trong danh mục bắt buộc phải kiểm định. Bạn có thể xem chi tiết ở Thông tư số 83/2002/TT-BTC do Bộ tài chính phát hành. Còn giá hiệu chuẩn trang thiết bị là do thoả thuận với khách hàng.